Zásady ochrany osobných údajov JACOBS DOUWE EGBERTS

 

Produkty L'OR® a súvisiace služby a iné činnosti, vrátane týchto internetových stránok (ďalej len "Produkty L'OR®") sú vyvíjané a uvádzané na trh spoločnosťou JACOBS DOUWE EGBERTS  SK s.r.o., IČO: 48 092 134, so sídlom na adrese Pribinova 25, Bratislava 811 09, zapsané v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 103250/B (ďalej len "JDE") a jej obchodnými jednotkami v rôznych krajinách.

JDE sa zaväzuje rešpektovať a chrániť Vaše súkromie a osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, a za akým účelom je zhromažďujeme. To znamená, že, okrem iného:

 • podrobne vysvetľujeme, aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme a ako ich zhromažďujeme;
 • jasne uvádzame, za akým účelom a na akom právnom základe osobné údaje spracovávame;
 • sa snažíme obmedziť zhromažďovanie osobných údajov iba na osobné údaje potrebné na legitímne účely;
 • v prípadoch, keď je vyžadovaný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, najprv žiadame o Váš výslovný súhlas;
 • zavádzame zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov a to isté vyžadujeme od tretích strán spracúvajúcich osobné údaje na základe našich pokynov;
 • rešpektujeme Vaše právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na získanie kópií Vašich osobných údajov a na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, aj ďalšie Vaše práva, ktorú sú popísané nižšie.

Upozorňujeme, že osobné údaje spracovávame tiež prostredníctvom využívania súborov cookies a podobných technológií. Ak si prajete dozvedieť sa viac, prečítajte si prosím naše Zásady pre použitie súborov cookies. Odporúčali by sme Vám pozorne si tieto zásady prečítať. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 26.04.2018.

 

Kto je zodpovedný za Vaše osobné údaje?

Za zber a spracovanie osobných údajov v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesie zodpovednosť JDE.

 

Prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

Ak sa rozhodnete zakúpiť si Produkt L'OR® alebo nás iným spôsobom kontaktujete, budeme Vás žiadať o poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov, a tiež o niektoré ďalšie voliteľné informácie týkajúce sa Vášho používania Produktov L'OR®. Hlavné účely, prečo používame osobné údaje, sú nasledujúce:

 • komunikácia s Vami na osobnej úrovni, napríklad na účely reakcií na Vami poskytnutú spätnú väzbu, Vaše žiadosti o služby a evidencie a vybavovania sťažností;
 • vykonávanie prieskumov trhu, aby sme porozumeli Vašim potrebám a mohli zlepšovať našu obchodnú činnosť;
 • správa Vašej účasti v súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo funkciách internetových stránok;
 • plnenie zmluvných povinností;
 • zasielanie aktualizácií stavu a servisné komunikácie;
 • zasielanie upozornení na vykonané zmeny našich zásad a ostatných (právnych) dokumentov, ktoré by sa Vás mohli týkať;
 • plnenie právnych povinností.

 

Aké sú právne dôvody pre spracovanie vašich údajov?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba ak budeme mať k ich spracovaniu právny základ. Právne dôvody spracovania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú nasledovné:

 • Dali ste nám súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. ak ste kontaktovali náš zákaznícky servis);
 • Spracovanie je potrebné z dôvodu iných našich oprávnených záujmov (ako napr. spracovanie IP adries za účelom prevencie, odhaľovania a/alebo reakcie na zneužitie našich internetových stránok);
 • Spracovanie je nevyhnutné na dodržiavanie právnych povinností (napr. podľa daňových predpisov máme povinnosť uchovávať určité údaje o zákazníkoch).

 

Ako zhromažďujeme Vaše osobné informácie

Vaše osobné údaje s nami môžete zdieľať celým radom spôsobov, napríklad:

 • komunikáciou s naším Centrom zákazníckych služieb prostredníctvom e-mailu, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo písomne;
 • účasťou na propagačnej akcii, udalosti, súťaži alebo online fóre alebo vyplnením dotazníka alebo prieskumu týkajúcich sa Produktu L'OR®;
 • aktivitou ohľadom Produktu L'OR® na sociálnych sieťach spočívajúcu v kliknutí na tlačidlo "páči sa mi to" alebo " zdieľať";
 • účasťou na testovanie výrobkov alebo prieskumoch týkajúcich sa výrobkov;
 • sociálnym počúvaním: na internete môžeme vyhľadávať relevantný verejne dostupný obsah a využívať ho k zlepšovaniu našich výrobkov, služieb alebo k riešeniu problémov spotrebiteľov;
 • ukladaním súborov cookies zo strany JDE alebo tretích strán do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v prípade, že navštívite naše internetové stránky a akceptujete cookies, o ktorých Vás informujeme v našich Zásadách pre použitie súborov cookies.

 

Nami spracovávané osobné údaje

Užívaním Produktov nám alebo našim poskytovateľom služieb alebo zástupcom zanechávate určité informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Ukladáme a užívame len také osobné údaje, ktoré nám sami priamo poskytnete alebo ktoré sú nám evidentne poskytnuté pre vyššie uvedené účely spracovania alebo na účely oznámené Vám v prípade, kedy nám osobné údaje poskytujete. Bez Vášho predchádzajúceho súhlasu nebudeme užívať Vaše osobné údaje na žiadne iné účely. Z našej strany môžu byť spracované nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • Ďalšie osobné údaje (napr. pohlavie, dátum narodenia (voliteľne), národnosť, jazyk);
 • Údaje o Vašom Produktu L'OR®.

 

Ako zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami - poskytovateľmi služieb alebo zástupcami (zvanými "spracovatelia") na výkon určitých spracovateľských činností naším menom. Vaše osobné údaje nepredáme, neprenajmeme ani iným spôsobom neposkytneme tretím stranám na použitie na ich vlastné účely. Využívame tretej strany - poskytovateľa služieb pre marketingové aktivity, hosting internetových stránok, zásielkové služby, reklamu tretích strán.

So všetkými stranami spracúvajúcimi naším menom Vaše osobné údaje uzatvárame tzv. "Zmluvy o spracovaní osobných údajov", takže sú právne zaviazané zachovávať dôvernosť Vašich údajov, prijímať vhodné bezpečnostné opatrenia, oznamovať nám, ak došlo k porušeniu zabezpečenie Vašich osobných údajov a majú ďalšie povinnosti k ochrane Vášho súkromia.

JDE niekedy predáva (časť) svojho podnikania iným spoločnostiam. Ak sa takéto podnikanie týka Produktov L'OR®, môže takýto prevod zahŕňať tiež prevod Vašich osobných údajov novému vlastníkovi.

Ďalej Vaše osobné údaje sprístupníme v prípadoch keď to vyžaduje zákon, alebo ak je to nevyhnutné na predchádzanie podvodom alebo boj proti podvodom, ak je to nevyhnutné na riešenie sporov alebo v prípade inej naliehavej oprávnenej potreby, ak takáto potreba za daných okolností prevažuje nad Vaším záujmom na ochranu osobných údajov, čo môže zahŕňať bezpečnosť nášho podnikania a našich zamestnancov.

Osobné údaje v súlade s našimi Záväznými korporačnými pravidlami, registrovanými u Holandského úradu pre ochranu osobných údajov, zdieľame medzi sesterskými spoločnosťami JDE. Ďalej osobné údaje zdieľame s tretími stranami - inzerentmi.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Za účelom ochrany Vašich osobných údajov prijímame rôzne bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať zabezpečené registračné formuláre, šifrovanie údajov a obmedzenie prístupu k Vašim osobným údajom.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Zhromaždené osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné pre naplnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ však dlhšia doba uchovávania nie je vyžadovaná a opodstatnená alebo povolená zákonom. Niekoľko príkladov:

- Keď sa na nás obrátite. Ak sa rozhodnete s nami komunikovať, budeme uchovávať všetky prijaté osobné údaje po dobu nevyhnutnú k vybaveniu Vašej požiadavky a ďalej nasledujúcich 6 mesiacov.

- Ak sa zúčastňujete súťaží, prieskumov a testovanie výrobkov. Všetky osobné údaje, ktorú môžu byť spracovávané v priebehu súťaží, prieskumov a Vašej účasti na testovanie výrobkov, budú uchovávané 4 roky od doby, kedy boli získané.

 

Prenos údajov

Upozorňujeme, že obchodné jednotky zodpovedné za predaj a marketing Produktov L'OR® zobrazených na týchto internetových stránkach sú súčasťou spoločností JDE po celom svete, v dôsledku čoho môžu byť Vaše osobné údaje prenášané v rámci skupiny spoločností JDE. Ďalej systém JDE je umiestnený u poskytovateľa služieb sídliaceho v Holandsku.

Upozorňujeme, že niektoré tretie štáty (ako napr. USA) nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov. Napriek tomu vás môžeme uistiť, že JDE činí zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a zabezpečenie Vašich údajov.

 

Vaše osobné údaje ukladáme v Cloude

Vaše osobné údaje môžeme ukladať v cloude, v dôsledku čoho môžu byť Vaše osobné údaje naším menom spracovávané poskytovateľom cloudových služieb a ukladané na rôznych miestach po celom svete. S príslušnými poskytovateľmi cloudových služieb sme uzavreli zmluvy a urobili sme nevyhnutné organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie toho, že Vaše osobné údaje budú používané výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných a údajov.

 

Deti

Nezameriavame sa na deti mladšie ako 16 rokov.

 

Vaše práva

Môžete požadovať preskúmanie, opravu, aktualizáciu, obmedzenia spracovania či vymazanie osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli alebo požadovať elektronickú kópiu Vašich osobných údajov na účely ich odovzdania inej spoločnosti (v rozsahu, v ktorom Vám toto právo na prenositeľnosť údajov zaručujú platné právne predpisy), a to tak, že kontaktujete náš spotrebiteľský servis na consumerservice.SK@jdecoffee.com s uvedením Vášho mena, (spoločnosti) a adresy. Na Vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prosíme, aby ste vo Vašej žiadosti jednoznačne uviedli, aké osobné údaje by ste chceli zmeniť, či by ste chceli, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy vymazané. Z dôvodu Vašej ochrany môžeme vyhovieť iba žiadostiam ohľadom osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, z ktorej ste nám zaslali Vašu žiadosť. Pred vyhovením Vašej žiadosti môžeme potrebovať overenie Vašej totožnosti. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť, len čo to bude rozumne uskutočniteľné.

Upozorňujeme, že môžeme potrebovať uchovávať určité údaje za účelom vedenia záznamov a/alebo za účelom dokončenia transakcií, ktoré ste začali pred podaním Vašej žiadosti o zmenu alebo vymazanie.

 

Úloha orgánov na ochranu údajov

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spôsobu, ako spracovávame Vaše osobné údaje, radi Vám ich pomôžeme vyriešiť. Avšak máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu v mieste svojho bydliska/sídla. Zoznam orgánov na ochranu osobných údajov je dostupný tu.

 

Kontakt a informácie o spoločnosti

Svoje otázky a pripomienky k ochrane súkromia nám prosím zasielajte na adresu privacy@jdecoffee.com. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

 

JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o.

Pribinova 25, Bratislava 811 09

IČO: 48 092 134

zapsané v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 103250/B    

 

Poverenec pre ochranu

osobných údajov:                  

First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen,  Germany

Commercial Register Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com