Pravidlá súťaže „KÚP KÁVU L´OR A VYHRAJ“

 

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „KÚP KÁVU L´OR A VYHRAJ(ďalej len „súťaž“).


Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

 

Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia usporiadateľa so súhlasom organizátora pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. Zmeny podmienok a pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.kavalor.sk/sutaz

 

1. Usporiadateľ, organizátor

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Jacobs Douwe Egberts SK s. r. o., so sídlom Bratislava, Tower 115, Pribinova 25, PSČ 811 09, IČO: 48092134, DIČ SK2120063902, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 103250/B , tel. 0800 500 199 (ďalej len „usporiadateľ“).

 

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť Jacobs Douwe Egberts SK s. r. o., so sídlom Bratislava, Tower 115, Pribinova 25, PSČ 811 09, IČO: 48092134, DIČ SK2120063902, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 103250/B , tel. 0800 500 199 (ďalej len „technický správca“).

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť authentica s. r. o. , so sídlom v Brne, Vídeňská 102/113, PSČ 619 00, IČO 268 830 82, DIČ CZ 268 830 82, zapísaná v obchodnom registru, vedené Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 43287  (ďalej len „organizátor“).

 

2. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha vo všetkých predajniach COOP JEDNOTA na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v  období od 1. 11. 2023 00:00:01 do 30. 11. 2023 23:59:59 (ďalej len „doba trvania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

 

3. Pre koho je súťaž určená?

Na súťaži sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ s doručovacou adresou v Slovenskej republike. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu na súťaži zúčastniť iba so súhlasom (organizátor je oprávnený si túto skutočnosť overiť a požadovať aj písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, že bol súhlas poskytnutý) svojho zákonného zástupcu. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej odstavci a tiež ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „súťažiaci“).

Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti na súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná.

 

4. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastní na súťaži, ak splní nasledovné podmienky:

  1. splní podmienky účasti na súťaži uvedené v článku 3 vyššie.

  2. súťažiaci zakúpi v dobe trvania a mieste konania súťaže akýkoľvek výrobok L´OR, uvedený v prílohe č. 1 týchto pravidiel (ďalej len „súťažný výrobok“), za ktorý dostane od predajcu účtovný doklad, resp. blok (ďalej len „súťažný nákup“). Súťaž sa vzťahuje na všetky produkty značky L´OR. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť elektronický pokladničný doklad alebo originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorého bude jednoznačne vyplývať zakúpenie súťažného výrobku a zároveň uskutočnenie príslušného súťažného nákupu, splňujúca podmienky uvedené v tomto článku.
  1. súťažiaci sa  zaregistruje pomocou webového formulára na www.kavalor.sk/sutaz , kde vyplní svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, číslo účtenky, dátum nákupu, čas nákupu (ďalej jen „súťažná registrácia“).

 

Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane s každým ďalším súťažným nákupom spĺňajúcim pravidlá tejto súťaže. Bez ohľadu na to, koľko súťažných výrobkov je účtovaných na jednom účtovnom doklade, resp. bloku, tento môže byť použitý len na 1 súťažnú registráciu, t. j. ZA KAŽDÝ BLOK JE MOŽNÁ VŽDY LEN JEDNA SÚŤAŽNÁ REGISTRÁCIA.

 

Súťažné registrácie sú zaraďované do databázy postupne podľa času ich doručenia (ďalej len „registrácia“).

 

DÁTUM REGISTRÁCIE POMOCOU WEBOVÉHO FORMULÁRA MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO NASLEDOVAŤ ZA DÁTUMOM SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU A ČAS REGISTRÁCIE POMOCOU WEBOVÉHO FORMULÁRA MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Účastník súťaže je povinný na požiadanie organizátora alebo usporiadateľa na preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť originál bloku súťažného nákupu, s ktorým sa stal výhercom v súťaži. Predloženie dokladov o súťažnom nákupe bude organizátorom alebo usporiadateľom vyžiadané aj po ukončení súťaže. V prípade, že sa účastník súťaže viackrát registruje cez webový formulár a vyhrá jednu výhru, je nutné doložiť všetky účtenky, s ktorými sa zapojil do súťaže.

 

5. Výhry v súťaži:

1 x kávovar PHILIPS

10x french press

50 x poukážka COOP JEDNOTA v hodnote 10 €

 

Garantovaná výhra pre prvých 1000 webových registrácií, 1 x kávová lyžička L´OR

 

Vyššie uvedené výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry ako tej, ktorá je organizátorom, resp. usporiadateľom súťaže stanovená, ani výhru previesť na tretiu osobu, ani vymáhať výhru súdnou cestou.

 

Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota výhry presiahne sumu vo výške 350 EUR, výhra nie je oslobodená od dane a podlieha zdaneniu podľa ust. §8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona o dani z príjmu v prípade poskytnutia peňažnej výhry organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor (t. j. organizátor uhradí zrážkovú daň z výhier v súťaži) a pri poskytnutí nepeňažnej výhry je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhercovi zároveň môžu vzniknúť v súvislosti s prijatím výhry aj ďalšie náklady na prípadné odvody podľa príslušných platných právnych predpisov SR.

DPH pri poskytnutí nepeňažnej výhry je povinný odviesť organizátor súťaže.

 

Organizátor, usporiadateľ nezodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinnost

 

 

6. Mechanika žrebovania v súťaži:

Po ukončení súťaže prebehne vyhodnotenie z platných registrácií pomocou webového formulára podľa nasledujúceho vzorca.

 

Vzorec pre potreby žrebovania výhercu, 1× KÁVOVAR PHILIPS , je: x = (n/(1+1))*b

 

x

výherná pozícia v databáze došlých súťažných registrácií 

n

počet platných súťažných registrácií po celú dobu súťaže

1

určený počet cien daného súťažného kola

b

číslo výhry (poradie), teda 1

 

V prípade, že výsledkom uvedeného vzorca nie je celé číslo, považuje sa za výherné poradie toto číslo bez číslic za desatinnou čiarkou.

 

Vzorec pre potreby žrebovania výhercov, 10× FRENCH PRESS, je: x = (n/(1+10))*b

 

x

výherná pozícia v databáze došlých súťažných registrácií

n

počet platných súťažných registrácií po celú dobu súťaže

10

určený počet cien daného súťažného kola

b

číslo výhry (poradie), teda 1 – 10

 

V prípade, že výsledkom uvedeného vzorca nie je celé číslo, považuje sa za výherné poradie toto číslo bez číslic za desatinnou čiarkou.

 

Vzorec pre potreby žrebovania výhercov, 50 x poukážka COOP JEDNOTA v hodnote 10 , je: x=(n/(2+50))*b

 

x

výherná pozícia v databáze došlých súťažných registrácií 

n

počet platných súťažných registrácií po celú dobu súťaže

50

určený počet cien

b

číslo výhry (poradie) teda 1 – 50

 

V prípade, ak výsledkom uvedeného vzorca nie je celé číslo, považuje sa za výherné poradie toto číslo bez číslic za desatinnou čiarkou.

 

Výherca je povinný podľa článku 7 týchto pravidiel doručiť usporiadateľovi súťaže scan/fotografiu dokladu o uskutočnení súťažného nákupu, s ktorým sa stal výhercom v súťaži (t. j. doklad s údajmi zhodnými s webovým formulárom, ktorý sa stal výherný), a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na zaslanie dokladu na kontrolu. V opačnom prípade bude výherca zo súťaže vylúčený a na jeho miesto nastúpi súťažiaci, ktorého súťažná registrácia pomocou webového formulára bola registrovaná ako najbližšia nasledujúca po registrácii vylúčeného výhercu pomocou webového formulára.

 

7. Oznámenie o výhre a odovzdanie výhier

 

Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom súťaže správou na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese, s ktorými sa zúčastnili na súťaži, do 10 pracovných dní po ukončení súťaže. Podmienkou pre vydanie výhry je zaslanie scanu/fotografie súťažného bloku, s ktorým sa súťažiaci stal výhercom v súťaži a mena, priezviska a doručovacej adresy súťažiaceho (výlučne na území Slovenskej republiky) na e-mailovú adresu organizátora: michaelaformankova@authentica.cz , a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na zaslanie dokladu na kontrolu. V prípade, že súťažiaci nesplní, resp. nesplní úplne túto povinnosť (napr. neuvedie doručovaciu adresu alebo splní povinnosť po lehote), nárok na vydanie výhry zaniká. V prípade, že bude mať organizátor, usporiadateľ alebo technický správca pochybnosť o pravosti bloku, ktorý mu bol doručený v podobe scanu/fotografie, je oprávnený v ním určenej lehote požadovať od súťažiacich doručenie originálu takéhoto súťažného bloku (tento bude vrátený pri odovzdaní výhry). V prípade, že originál bloku nebude doručený podľa pokynov vyššie špecifikovaných subjektov, resp. údaje na ňom nebudú zodpovedať údajom zadaným v rámci súťažnej registrácie, bude súťažiaci bez náhrady zo súťaže vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti o pravosti bloku je povinnosť rozptýliť túto pochybnosť výlučne na danom súťažiacom. Výhercovi budú výhry zaslané na ním uvedenú adresu najneskôr do 30 dní od doručenia scanu/fotografie výherného súťažného bloku a doručovacej adresy (pokiaľ tento bude spĺňať podmienky súťaže). Pokiaľ bude od výhercu organizátor, usporiadateľ či technický správca požadovať originál súťažného bloku, lehota na odoslanie a odovzdanie výhry (ak vznikne na ňu nárok) sa primerane posúva. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na výhernú správu, či stratu bloku počas prepravy. Spôsob zaslania bloku je čisto na uvážení a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie zodpovednosť za (ne)doručenie zásielky s výhrou, ani za škodu vzniknutú užívaním výhry, ani za chyby výhry.

 

Krstné meno a mesto výhercu budú zverejnené na webovej stránke www.kavalor.csk/sutaz . Výhry budú výhercovi zaslané len na poštovú adresu na území Slovenskej republiky.

 

8. Všeobecné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov

Odoslaním webového formulára do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, a že koná v súlade s nimi. Ďalej súťažiaci dáva usporiadateľovi výslovný súhlas so záznamom textového obsahu údajov uvedených v rámci registrácie, mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov alebo telefonickým kontaktovaním týkajúcim sa tejto súťaže. Súťažiaci dáva súhlas na prípadné zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu – meno, prvé písmeno z priezviska a názov obce (napr. Ján N., Bratislava) na výhernej listine, ktorá môže byť zverejnená na súťažných stránkach alebo ďalších komunikačných kanáloch usporiadateľa súťaže. Súťažiaci dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

 

Odoslaním registračného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka súťažiaci ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný skôr.

 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve. Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom webového formulára na www.kavalor.sk . Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Ak účastník súťaže požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ, poskytne informáciu bezplatne, s výnimkou prípadu, keď ide o žiadosť zjavne neoprávnenú či neprimerane opakovanú. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa, a pokiaľ mu nevyhovejú, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom webového formulára na www.kavalor.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

 

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej forme na webovej stránke usporiadateľa www.kavalor.sk/sutaz

 

 

V Bratislave, dňa 1. 10. 2023