Vitajte na L´OR ® stránkach („Webové stránky"). Tieto Webové stránky Vám ponúkajú Jacobs Douwe Egberts SK s. r. o. („JACOBS DOUWE EGBERTS"), so sídlom Pribinova 25, IČO: 48092134.

 

Platnosť
Tieto pravidlá a podmienky používania ("Podmienky") platia pre všetky návštevy a používanie týchto Webových stránok ako aj pre všetky informácie, odporúčania a/alebo služby poskytované Vám na/alebo prostredníctvom týchto Webových stránok („Informácie").Použitím Webových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami. Tieto Podmienky môžu byť časom zmenené či doplňované spoločnosťou JACOBS DOUWE EGBERTS. Pozmenené alebo doplnené Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich uverejnenia na Internetových stránkach.

 

Informácie a zodpovednosť
Informácie slúžia len na všeobecné informačné účely. JACOBS DOUWE EGBERTS nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania (alebo neschopnosti používania) webových stránok, vrátane škôd spôsobených vírusmi alebo z dôvodu akejkoľvek nesprávnosti alebo neúplnosti Informácií, pokiaľ takáto škoda nevznikla v dôsledku akéhokoľvek úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany JACOBS DOUWE EGBERTS. JACOBS DOUWE EGBERTS ďalej nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania elektronických komunikačných prostriedkov, vrátane - ale nie výlučne – škôd v dôsledku zlyhania alebo oneskorenia doručenia elektronickej komunikácie, sledovania alebo manipulácie s elektronickou komunikáciou tretími stranami alebo počítačovými programami slúžiacimi na elektronickú komunikáciu, alebo v dôsledku prenosu vírusov.

 

Zásady ochrany súkromia
Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom, alebo v súvislosti s týmito Webovými stránkami môžu byť použité iba v súlade s Pravidlami L´OR ® pre ochranu súkromia. Podmienky budú predmetom Pravidiel L´OR ® pre ochranu súkromia a sú dostupné na Webových stránkach.

 

Odkazy na iné stránky
Tieto Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. JACOBS DOUWE EGBERTS nenesie zodpovednosť za používanie alebo za obsah webových stránok, na ktoré vedú odkazy z tejto stránky, alebo na ktorých sú umiestnené odkazy na túto stránku. Naše Pravidlá L´OR ® pre ochranu súkromia sa nevzťahujú na akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov na/alebo prostredníctvom takýchto stránok tretích strán.

 

Duševné vlastníctvo
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky práva týkajúce sa týchto Webových stránok a Informácií, vrátane autorských práv a ďalších práv na ochranu duševného vlastníctva, sú vo vlastníctve alebo je oprávnená s nimi nakladať JACOBS DOUWE EGBERTS. Užívatelia sú oprávnení k prezeraniu Webových stránok a Informácií, a ku kopírovaniu pre ich osobnú potrebu, napríklad formou vytlačenia alebo uloženia. Na akékoľvek iné použitie Webových stránok alebo Informácií, ako napríklad ukladanie alebo reprodukovanie (časti) Webových stránok JACOBS DOUWE EGBERTS na akýchkoľvek webových stránkach tretích strán alebo vytváranie odkazov, hypertextových odkazov alebo priamych vyhľadávacích odkazov medzi Webovými stránkami JACOBS DOUWE EGBERTS a akoukoľvek inou webovou stránkou, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas JACOBS DOUWE EGBERTS.

 

„L´OR ®" a všetky ostatné ochranné známky vyskytujúce sa na tejto webovej stránke sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. („KDE"), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., alebo jej spriaznených osôb a pobočiek.

 

Nevyžiadané nápady
V prípade, že zverejňujete na týchto Webových stránkach nevyžiadané nápady a/alebo materiály, pozostávajúce z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií a podobne ("Materiály"), JACOBS DOUWE EGBERTS má právo používať, kopírovať a/alebo komerčne využívať takéto Materiály v plnej miere, bez teritoriálneho obmedzenia a bezodplatne a JACOBS DOUWE EGBERTS nie je viazaná žiadnou povinnosťou k zachovávaniu dôvernosti týkajúcou sa týchto Materiálov.

 

Poskytnutím Materiálov zároveň vyhlasujete, že ich poskytnutím a použitím JACOBS DOUWE EGBERTS spôsobom vyššie opísaným nie sú porušené práva tretích osôb. Týmto zbavujete JACOBS DOUWE EGBERTS zodpovednosti a poskytujete jej ochranu pred a voči akýmkoľvek konaniam, nárokom alebo záväzkom, spôsobeným alebo vzniknutým JACOBS DOUWE EGBERTS porušením práv (na ochranu duševného vlastníctva) tretích strán alebo akýmkoľvek iným nezákonným konaním voči tretím stranám v dôsledku používania a/alebo využívania Materiálov.

 

Rozhodné právo a súdna právomoc
Tieto Podmienky sa riadia výhradne slovenským právom. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito Podmienkami, vrátane sporov týkajúcich sa ich existencie a platnosti, majú byť predložené príslušným súdom v slovenskej republiky, ibaže platné právne predpisy stanovujú niečo iné.

 

Posledná verzia: 14. jún 2016