Zásady ochrany osobných údajov

Dátum nadobudnutia platnosti: 1-09-2023

 

Ďakujeme vám za návštevu našej internetovej stránky.  Jacobs Douwe Egberts („JDE“) chráni súkromie návštevníkov našich internetových stránok. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov, lebo obsahujú dôležité informácie pre vaše uplatnenie práv i pro rozsah spracovania vašich osobných údajov nami.

 

JDE (JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko) (dále také jako „MY“) so značkami (Jacobs, LOR, Tassimo, Pickwick, illy, Dadak, Douwe Egberts, Zlaty salek, Cafitesse, Piazza D´Oro) je správcom vašich osobných údajov, čo znamená, že zodpovedáme za to, ako a prečo sú vaše osobné údaje spracovávané. Spracovávame osobní údaje, ktoré nám sami a s výslovným súhlasom poskytnete. „My“, „nám“, „nás“ a „JDE“, s veľkým písmenom na začiatku i bez, znamená vlastnú spoločnosť JDE a jej pridružené a spojené subjekty fungujúce ako značka JDE a všetci ich riadiaci pracovníci, riaditelia, členovia, zamestnanci, zástupcovia, nástupníci a postupníci.

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, spracovávame a zdieľame vaše osobné údaje. Platia pre všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme na našich internetových stránkach, keď navštevujete kancelárie našej spoločnosti, komunikujete s nami (vrátane našej služby zákazníkom, platforiem sociálnych sietí a ďalších prostriedkov) alebo s nami komunikujete ináč. Zároveň vás musíme informovať, že spracovanie vašich osobných údajov začína už pri kliknutí na naše webové stránky.

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú odkazy na všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a jej implementáciu, a to Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (diale len „ZOOÚ“),, Zákon o ochrane osobných údajov je potrebné vykladať, okrem iného, aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby meniť. Prosíme, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali, či sme aktualizovali naše činnosti spracovania. 

 

Obsah 

 1. Zhromažďovanie a použitie vašich osobných údajov
 2. Ako zdieľame a zverejňujeme osobné údaje
 3. Reklama a marketing
 4. Lehoty uloženia
 5. Súbory cookie
 6. Vložené videá
 7. Captcha
 8. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí
 9. Zabezpečenie údajov
 10. Vaše práva ako subjektu údajov
 11. Kontaktné údaje nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov

 

 1. Zhromažďovanie a použitie vašich osobných údajov 

V nasledujúcej časti nájdete informácie, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje, podľa akého právneho základu tak konáme a na ako dlho vaše údaje uložíme. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie už ich získanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zaznamenávanie, využívanie, poskytovanie, šírenie a ďalšie možnosti ich spracúvania. Ide o komplexné a akékoľvek nakladanie s vašimi osobnými údajmi.

Osobným údajom je identifikačný údaj, ktorý umožňuje konkretizovať určitú osobu, jedná sa teda o informáciu, na základe ktorej vieme jednoznačne určiť, koho sa týka a priradiť jej k konkrétnej osobe. V prvé rade sa jedná o údaje, ktoré ako prevádzkovatelia získavame pri registrácii zákazníkov, pri uzatváraní zmlúv na diaľku, ako meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné telefónne číslo, súkromný e-mail i ďalšie, ktoré sú dôležité. JDE bude vždy spracovávať skôr ty údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie daného účelu.

JDE získava a spracúva iba bežné osobné údaje Zákazníka v rozsahu nevyhnutnom v rámci aktivít v súvislosti so zabezpečovaním našich služieb, skôr sa jedná o:

 • Identifikačné údaje: údaje uvedené v občianskom preukaze
 • Registračné údaje: prihlasovacie meno, heslo a mobilné telefónne číslo
 • Kontaktné údaje: adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte a údaje o platbách.
 • Údaje týkajúce sa Zmlúv: identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy atd.

Právny základ pre spracovanie vašich údajov vznikne, ak bude platiť jedna či viac nasledujúcich podmienok:  

 • Súhlas: Poskytli ste nám súhlas na použitie vašich údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ.
 • Zmluva: Uzavreli ste, alebo sa chystáte s nami uzavrieť zmluvu a vaše údaje sú nevyhnutné na poskytnutie požadovaných produktov alebo služieb, podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.
 • Právna povinnosť: Môžeme mať povinnosť spracovávať vaše údaje, aby sme splnili niektoré požiadavky právnych predpisov, napríklad podávanie správ súvisiacich s daňovými zákonmi a zákonmi o zamestnanosti, § 13 odst. 1, písm. c) ZOOÚ.
 • Legitímny záujem: Môžeme využívať vaše údaje, pretože o to máme my – alebo tretia strana – legitímny záujem. Dochádza k tomu len v prípadoch, keď sa domnievame, že spôsob, akým používame vaše údaje, výrazne nezasahuje do vášho súkromia, keď môžete také spracovanie očakávať, alebo keď na to existuje závažný dôvod, § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

 

Profesionálni zákazníci JDE sa pozrú do nižšie uvedenej tabuľky „Spracovanie údajov profesionálnych zákazníkov JDE“, kde nájdu doplňujúce informácie o tom, ako spracovávame ich údaje.  

 

Ako údaje zhromažďujeme

Aké údaje zhromažďujeme

Použitie a právny základ

Výmaz údajov

Keď navštívite našu internetovú stránku 

Získame údaje o type vášho internetového prehliadača, operačnom systéme, chybových záznamoch a ďalšie podobné informácie týkajúce sa vašej návštevy na našej stránke, napríklad:   

– dátum a čas dopytu, 

– objem prenesených dát, 

– prístupový status (prenesený obsah, nenájdený obsah), 

– prístupový odkaz, ktorý uvádza, z akej stránky ste prišli na našu stránku, 

– skrátenú IP adresu (aby nebolo možné zistiť konkrétnu osobu).  

 

Vyššie uvedené zaznamenané údaje sa budú vyhodnocovať len anonymne. 

 

Môžeme taktiež zhromažďovať ďalšie informácie (vrátane toho, na aké odkazy klikáte, ktoré stránky či obsah si prehliadate a ako dlho a podobné štatistiky o vašom správaní) pomocou súborov cookie, trackerov, webových majákov a ďalších jedinečných identifikátorov.  

 

Náš banner s podmienkami použitia súborov cookie vám umožní rozhodnúť sa, či môžeme tieto údaje zhromažďovať.  Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, trackery a podobné technológie, nájdete v našom oddiele venovanom súborom cookie.  

Tieto údaje sa používajú na zapamätanie vašich preferencií jazyka a vybraných súborov cookie na internetovej stránke.  To tiež uľahčuje použitie stránky a nám to pomáha v zobrazovaní personalizovanej reklamy podľa vašich preferencií. 

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zlepšovaní našich služieb, alebo – ak bude nevyhnutný – váš súhlas.    

Uloženie súborov cookie na vašom zariadení sa môže líšiť podľa typu použitých súborov cookie. Pozrite si našu časť o súboroch cookie v oddiele 5 nižšie, kde nájdete viac informácií.    

Keď sa registrujete / vytvárate účet v našom e-shope  

Keď si registrujete účet v e-shope, spracovávame v rámci registračného postupu registračné údaje k vášmu účtu.   

 

Ak budeme počas tohto postupu zhromažďovať ďalšie údaje, budú označené ako dobrovoľné a spracovanie bude prebiehať na základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

Tieto údaje sa použijú na realizáciu zmluvy, ako požaduje podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

Svoj účet môžete kedykoľvek vymazať. Použijete na to „Môj účet“ v príslušnom e-shope, alebo sa obrátite na službu zákazníkom podľa kontaktných údajov na akejkoľvek internetovej stránke JDE.    

 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Údaje z vášho účtu budú uložené až do okamihu, kým prostredníctvom položky Môj účet alebo s využitím starostlivosti o zákazníkov svoj účet nevymažete. Účty e-shopu sa automaticky mažú 5 rokov po tom, čo sa buď neprihlásite, alebo neuskutočníte žiadnu objednávku. 

Keď nakupujete v našom e-shope 

Zhromažďujeme informácie o vašom nákupe, napr. meno, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby.  

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom / dohodovaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť jednoducho v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa to vyžaduje podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

Výmaz údajov: Zhromaždené údaje budú uložené na obdobie až 10 rokov po poslednom nákupe, ALEBO podľa miestnych požiadaviek na uloženie. 

Keď sa prihlásite na odber našich noviniek alebo iných marketingových oznámení 

Zhromaždíme údaje o vašom mene, e-mailovej adrese a marketingových preferenciách (ak to bude vhodné).  

 

Môžeme vás požiadať, aby ste súhlasili s ďalším sledovaním noviniek, čo nám umožní rozpoznať, kedy novinky otvoríte a určiť, kedy ste klikli na konkrétny odkaz v novinkách.  

Okrem údajov uvedených vyššie taktiež v okamihu registrácie alebo potvrdení noviniek evidujeme vašu úplnú IP adresu a tiež kópiu nami zaslaného potvrdzujúceho e-mailu. 

To sa použije na zasielanie noviniek JDE a na to, aby sme vás e-mailom alebo na platformách sociálnych sietí kontaktovali z dôvodu ponúk, produktov, akcií a prieskumov. 

Právny základ predstavuje váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou Centra preferencií alebo odkazu na ohlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. 

 

Tieto údaje používame v nevyhnutných prípadoch ako doklad o vašej registrácii na odber noviniek.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme boli schopní overiť legálnosť zasielania noviniek podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

 

Viac informácií o našom spracovaní na marketingové a reklamné účely nájdete v časti 3 nižšie. 

Vaše údaje a preferencie budú uložené až do odvolania vášho súhlasu. Vaše údaje budú automaticky vymazané, pokiaľ sa spotrebiteľ nebude nijako angažovať počas 24 mesiacov.  *Angažovanosť spotrebiteľa zahŕňa zadanie objednávky, kliknutie na / otvorenie e-mailu od JDE.  

Keď navštívite naše kancelárie 

Evidujeme vaše celé meno, obchodné informácie a ďalšie údaje o vašej návšteve. 

Použijeme to na vedenie zoznamu návštevníkov a na zlepšenie bezpečnosti a zabezpečenie našich pracovníkov a priestorov.  

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zabezpečenie našich pracovníkov a priestorov.   

Vaše údaje budú uložené podľa miestnych požiadaviek na uloženie. Pre ďalšie informácie sa obráťte na príslušnú miestnu spoločnosť JDE alebo nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov.  

Keď nás kontaktujete (pomocou služby zákazníkom, e-mailom, na platformách sociálnych médií alebo inak)  

Evidujeme vaše meno, e-mail, informácie o účte a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej požiadavky.  

 

Ak nás kontaktujete telefonicky, môžeme tiež vytvoriť zvukový záznam hovoru, o čom budete informovaní, a budete ho môcť odmietnuť.  

Údaje sa použijú na odpovede na vašu požiadavku predloženú službe zákazníkom. Ak budú zaznamenávané hovory, údaje sa použijú na účely školenia a starostlivosti o zákazníkov.   

 

Právnym základom je náš legitímny záujem na zlepšovaní našich služieb zákazníkom a na účely školenia zamestnancov, alebo – ak bude nevyhnutný – váš súhlas.    

 

Pokiaľ nás kontaktujete kvôli dopytu na služby alebo záležitosti súvisiace so zmluvou či pred jej uzavretím, budú vaše údaje uložené aj do systému Riadenie vzťahov so spotrebiteľmi. Právny základ tvorí nutnosť spracovania vašich údajov, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie, produkty alebo služby, ako sa to vyžaduje v  podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

Osobné údaje spracovávané službou zákazníkom budú vymazané 6 mesiacov po vyriešení prípadu, pre ktorý boli evidované.  

 

Vaše údaje vymažeme, hneď ako už nebudú nutné pre ďalšiu komunikáciu alebo zmluvný vzťah s vami a nebudú existovať žiadne nevyriešené povinnosti na ich uloženie podľa právnych predpisov. 

Keď vstupujete do nášho vernostného programu 

Evidujeme vaše používateľské meno, prihlasovacie údaje a všetky ďalšie informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete zdieľať na stránkach nášho programu.  

Tieto údaje sa používajú na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby vernostného programu.  

 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Údaje súvisiace s vernostným programom budú uložené až do vymazania vášho účtu.  Na vymazanie vášho účtu sa obráťte na službu zákazníkom. Váš účet vernostného programu D.E Loyalty bude vymazaný, ak sa na ňom už nebudú nachádzať žiadne vernostné body a ak sa k nemu 5 rokov neprihlásite.  Váš účet Maison du Café bude vymazaný, keď sa neprihlásite 1 rok.     

Keď sa zúčastníte na našich prieskumoch, dotazníkoch, súťažiach, napíšete recenziu na naše produkty alebo služby. 

Uložíme vaše meno, názov spoločnosti (v príslušných prípadoch), e-mailovú adresu, názory a ďalšie informácie, ktoré poskytnete dobrovoľne.  

Pokiaľ tieto údaje použijeme na propagáciu našich služieb alebo produktov, bude právnym základom spracovania váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

Uloženie môže závisieť od povahy vašej účasti. Ďalšie informácie nájdete v oficiálnych poznámkach alebo podrobnostiach o príslušných súťažiach / propagačných akciách.  

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PROFESIONÁLNOM SPRACOVANÍ ÚDAJOV V JDE 

Ako údaje zhromažďujeme

Aké údaje zhromažďujeme

Použitie a právny základ

Výmaz údajov

Keď sa registrujete / vytvárate účet v našom e-shope 

V rámci registračného postupu zhromažďujeme registračné údaje k vášmu účtu.   

 

Ak budeme počas tohto postupu zhromažďovať ďalšie údaje, budú označené ako dobrovoľné a spracovanie bude prebiehať na základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

Tieto údaje sa použijú na realizáciu zmluvy, ako požaduje podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

Údaje z vášho účtu budú uložené až do okamihu, kým prostredníctvom starostlivosti o zákazníkov svoj účet nevymažete.  

Údaje k účtu do e-shopu budú uložené podľa miestnych právnych požiadaviek na ukladanie.  

Keď nakupujete v našom e-shope 

Zhromažďujeme vaše údaje napr. nákupu, napr. meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby. 

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom / dohodovaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť jednoducho v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa to vyžaduje podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

Údaje k účtu do e-shopu budú uložené podľa kategórií zákazníkov a miestnych právnych požiadaviek na ukladanie. 

Ak s nami uzatvárate zmluvu (on-line alebo off-line) 

Zhromažďujeme vaše údaje napr. nákupu, napr. meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a druh platby. 

 

Pokiaľ v súvislosti s predajom / dohodovaním o predaji produktu alebo služby získame vašu e-mailovú adresu, môžeme ju použiť pre priamy marketing nášho vlastného podobného tovaru alebo služieb, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nepodáte námietku. Môžete tak urobiť jednoducho v okamihu zberu údajov a použitím odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie vašej objednávky podľa kúpnej zmluvy. 

Právny základ tvorí zmluva s nami, a pretože sú vaše informácie nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, ako sa to vyžaduje podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme mohli propagovať predaj nášho tovaru a služieb podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

Údaje týkajúce sa zmluvy budú uložené počas nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ ide o kategórie zákazníkov a miestne právne požiadavky na uloženie.  

Keď sa prihlásite na odber našich noviniek alebo iných marketingových oznámení 

Zhromaždíme údaje o vašom mene, e-mailovej adrese a marketingových preferenciách (ak to bude vhodné).  

 

Môžeme vás požiadať, aby ste súhlasili s ďalším sledovaním noviniek, čo nám umožní rozpoznať, kedy novinky otvoríte a určiť, kedy ste klikli na konkrétny odkaz v novinkách.  

Okrem údajov uvedených vyššie taktiež v okamihu registrácie alebo potvrdení noviniek evidujeme vašu úplnú IP adresu a tiež kópiu nami zaslaného potvrdzujúceho e-mailu. 

To sa použije na zasielanie noviniek JDE a na to, aby sme vás e-mailom alebo na platformách sociálnych sietí kontaktovali z dôvodu ponúk, produktov, akcií a prieskumov. 

Právnym základom je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, ALEBO náš legitímny záujem (v príslušných prípadoch).  

 

Môžete sa odhlásiť z odberu alebo vzniesť proti tomuto spracovaniu námietku v oddelení starostlivosti o zákazníkov, alebo kliknúť na odkaz pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. 

 

Tieto údaje používame v nevyhnutných prípadoch ako doklad o vašej registrácii na odber noviniek.  

 

Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem, aby sme boli schopní overiť legálnosť zasielania noviniek podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ.

Vaše údaje a preferencie budú uložené až do odvolania vášho súhlasu a v súlade s požiadavkami JDE na ukladanie.  

Keď nás kontaktujete pomocou služby zákazníkom  

Evidujeme vaše meno, e-mail, informácie o účte a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej požiadavky.  

 

Ak nás kontaktujete telefonicky, môžeme tiež vytvoriť zvukový záznam hovoru, o čom budete informovaní, a budete ho môcť odmietnuť.  

Pokiaľ nás kontaktujete kvôli dopytu na služby alebo záležitosti súvisiace so zmluvou či pred jej uzavretím, budú vaše údaje uložené aj do systému Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Právny základ tvorí nutnosť spracovania vašich údajov, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie, produkty alebo služby, ako sa to vyžaduje podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ.

Vaše údaje vymažeme, hneď ako už nebudú nutné pre ďalšiu komunikáciu alebo zmluvný vzťah s vami a nebudú existovať žiadne nevyriešené povinnosti na ich uloženie podľa miestnych právnych predpisov. 

 

Pre vznesenie námietky týkajúcej sa spracovania vašich údajov v prípade spracovania v legitímnom záujme ALEBO pre odvolanie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov navštívte Centrum preferencií JDE, kliknite na odkaz pre zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile alebo nás kontaktujte pomocou e-mailovej adresy uvedenej v tiráži. 

 

 1. Ako zdieľame a zverejňujeme osobné údaje 

Nebudeme zdieľať, predávať, prenášať ani ináč odovzdávať vaše osobné údaje tretím subjektom, ak:  

 • to nebude vyžadované zo zákona podľa § 13 odst. 1, písm. d) nebo e) ZOOÚ; 
 • to nebude nevyhnutné na účely vašej zmluvy podľa § 13 odst. 1, písm. b) ZOOÚ,  
 • nebude tretí subjekt konať naším menom ako spracovateľ údajov podľa § 34 ZOOÚ, či ako spoločný správca údajov, alebo nám v príslušných prípadoch neudelíte výslovný súhlas na také konanie podľa § 13 odst. 1 písm. a) ZOOÚ alebo § 13 odst. 3 ZOOÚ. 

2.1. Prenos údajov 

Vaše údaje môžeme prenášať z právnych dôvodov alebo v prípade fúzie či akvizície. Ak bude subjekt JDE alebo jeho aktíva získavané, či budú fúzované inou spoločnosťou, vrátane prostredníctvom bankrotu, odovzdáme vaše osobné údaje všetkým našim právnym nástupcom.  

Vaše osobné údaje taktiež zverejníme tretím subjektom: i) pokiaľ to bude vyžadované platnými zákonmi; ii) ako reakciu na súdne konanie; iii) ako reakciu na požiadavku kompetentného úradu pre presadzovanie práva; iv) na účely ochrany našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku, alebo verejnosti; alebo v) kvôli presadzovaniu podmienok akejkoľvek zmluvy alebo našej internetovej stránky. 

2.1.1. Všetky prenosy osobných údajov budú vykonávané podľa platných predpisov na ochranu osobných údajov a interných zásad JDE.  

Prenosy poskytovateľom služieb 

Aby sme mohli ponúkať alebo poskytovať služby naším menom, využívame tretích poskytovateľov služieb, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, ak to bude nutné na to, aby poskytovali svoje služby naším menom.   

– Spracovanie platieb: na fakturáciu vášho tovaru a služieb a na spracovanie platieb platobnými kartami využívame poskytovateľov platobných služieb; 

– Realizácia objednávky: na realizáciu objednávok využívame podľa produktu a miesta niekoľko prepravných a doručovacích spoločností; 

– Služby zákazníkom: na poskytovanie služieb zákazníkom využívame niekoľko poskytovateľov služieb; 

– Poskytovateľ cloudu: pre náš systém CRM a externého poskytovateľa pre hosting našich internetových stránok; 

– Marketing a reklama: spolupracujeme s mediálnymi agentúrami, ako je Havas Media, na realizácii našich kampaní na sociálnych sieťach a ďalších.    

Sme partnerom spoločností zaoberajúcich sa reklamou cielenou podľa záujmov a taktiež používame facilitátory identít, ktoré nám pomáhajú rozpoznať našich zákazníkov na našich internetových stránkach, internetových stránkach našich partnerov a v ich obchodoch. Spolupracujeme tiež s reklamnými sieťami a ďalšími poskytovateľmi reklamných služieb („poskytovatelia reklamy“), ktoré obstarávajú reklamu naším menom, a ďalšími nepridruženými spoločnosťami na internete. Niektoré z týchto reklám môžu byť podľa informácií zhromaždených na stránkach JDE a nepridružených stránkach prispôsobené vašim záujmom.  

Zásady ochrany súkromia pre všetky vyššie uvedené subjekty nájdete na internetových stránkach ich spoločností. JDE nezodpovedá za zásady tretích poskytovateľov. 

2.2. Prenosy mimo EÚ a EHP 

Upozorňujeme podľa § 19 odst. 1, písm. f) ZOOÚ, že pokiaľ ide o prenosy osobných údajov mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), existuje riziko, že miestne úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, že by nás museli informovať alebo nám umožniť vykonať právne kroky. 

Aby sme v tejto súvislosti zaistili dostatočnú ochranu, podliehajú všetky vyššie uvedené odovzdávania údajov vhodnému právnemu mechanizmu pre presun, napríklad rozhodnutie o zodpovedajúcej úrovni ochrany podľa § 48 odst. 2 a 3 ZOOÚ, alebo štandardným doložkám o ochrane osobných údajov schváleným Európskou komisiou podľa § 48 odst. 1 ZOOÚ. 

Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google, Facebook, YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA.  Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií JDE.  

 

 1. Reklama a marketing 

Ak budeme mať váš súhlas, kde to bude potrebné, použijeme vaše osobné údaje na reklamu, opätovný marketing a (opakované) cielenie.  Môžeme použiť reklamu na presmerovanie na internetové stránky našich partnerov a do ich obchodov a taktiež využívame digitálne agentúry na správu sociálnych sietí a ďalších reklamných kampaní. 

Vašu hašovanú e-mailovú adresu a ďalšie identifikátory, ako je meno, poloha, telefónne číslo a správanie pri prezeraní internetu môžeme zdieľať s našimi marketingovými partnermi, vydavateľmi a ďalšími tretími poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli s cielenou reklamou na ich internetových stránkach, v aplikáciách alebo na sociálnych sieťach.  Túto službu môžeme tiež použiť na oslovenie nových cieľových skupín publika, ktoré sú podobné našim súčasným zákazníkom, podľa ich charakteristík a ďalších identifikátorov.  

Individuálne publikum: My a naši partneri môžeme s využitím automatizovanej pokročilej techniky porovnávania podobností v ich profiloch porovnávať tiež demografické informácie, vrátane záujmov a sociálnych väzieb, so skupinami segmentov. Tento proces môže prebiehať v reálnom čase a porovnávanie možno vykonávať nezávisle od vami používaného zariadenia.   

Vykoná sa to nahraním zašifrovaného zoznamu zákazníkov tretiemu subjektu, alebo začlenením sledovacej technológie tretej strany na našu internetovú stránku. Tretia strana následne porovná jednotlivcov, ktorí sa objavia v jej i našich dátach. Kvôli tomu, ako tento proces porovnávania funguje, nemôže tretia strana čítať v našom zašifrovanom zozname zákazníkov, pokiaľ ním už nedisponuje. 

Používame funkcie vlastného publika Facebooku, Google, LinkedIn a ďalších sociálnych sietí na porovnanie osobných údajov s údajmi používateľov platformy, ktorú už sociálna sieť kontroluje, pre cielenie reklám na relevantné publikum.  

JDE nemá žiadny vplyv na procesy pokročilého porovnávania alebo na to, aké údaje tretie strany vyhodnocujú na účely vytvárania vlastných referenčných skupín. 

Z týchto individuálnych publík, pixelov a podobných technológií sa môžete odhlásiť prostredníctvom banneru pre súbory cookie na našej internetovej stránke, využitím blokovania reklám v prehliadači, alebo správou nastavenia ochrany osobných údajov na platformách sociálnych sietí.  

Pokiaľ sa rozhodnete, že si už neprajete dostávať také oznámenia na základe individuálneho publika, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každom takom oznámení, alebo úpravou nastavenia ochrany osobných údajov v rámci príslušnej platformy digitálnych médií. 

   

Personalizácia (off-line a on-line). S vaším súhlasom (pokiaľ bude nutný), môžeme využívať vaše osobné údaje (vrátane vašich transakcií s JDE a on-line záujmami) na analyzovanie vašich preferencií a zvyklostí, predpokladanie vašich požiadaviek podľa našej analýzy vášho profilu, zlepšovanie a personalizáciu vašich skúseností s našimi internetovými stránkami a na to, aby sme vám poskytovali cielenú reklamu a obsah. 

Zo spracovania vašich osobných údajov na tento účel sa môžete odhlásiť zmenou predvolieb pre súbory cookie v našom banneri pre súbory cookie, alebo podľa pokynov uvedených v akomkoľvek takomto marketingovom oznámení. 

3.1. Pridružená a partnerská reklama 

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám zasielali informácie (napr. marketingové oznámenia alebo reklamu) o našom tovare a službách a tovare a službách našich partnerov. Niektoré z týchto oznámení alebo reklám sú prevádzkované na internetových stránkach tretích strán a/alebo na sociálnych sieťach. Ak to bude nutné, získame predtým, než vám zašleme alebo zobrazíme tieto informácie, e-maily alebo reklamu, váš súhlas.  

Na spracovanie vašich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas, alebo vzniesť proti tomu námietku zmenou predvolieb pre súbory cookie v našom banneri pre súbory cookie, alebo podľa pokynov uvedených v akomkoľvek takomto marketingovom oznámení.  

Spracovanie na účely reklamy a marketingu podľa vyššie uvedeného môžu vykonávať pridružené marketingové subjekty, partneri alebo ostatné strany.  Niektoré z týchto spoločností a tretích strán sa môžu nachádzať v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie (EÚ) / Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).  Aby sme v tejto súvislosti zaistili dostatočnú ochranu, podliehajú všetky vyššie uvedené odovzdávania údajov vhodnému právnemu mechanizmu pre presun, napríklad štandardným doložkám o ochrane osobných údajov schváleným Európskou komisiou podľa § 48 odst. 1 ZOOÚ, rozhodnutiu Európskej komisie o zodpovedajúcej úrovni ochrany alebo vášmu súhlasu podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ.  

Ak budú na základe vášho súhlasu údaje spracovávané mimo EÚ/EHP (podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ), upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA.  Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre súhlas, prístupného cez Nastavenie súhlasu cookie, alebo v Centre preferencií JDE. 

Ďalšie informácie o spracovaní reklamných a cielených súborov cookie a trackerov nájdete v našej časti Súbory cookie nižšie alebo v zásadách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.  

 

 

 

 1. Lehoty uloženia 

Ak nie je v týchto zásadách uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ už nebudú nutné na príslušné účely spracovania a vymazaniu nebude brániť žiadna zákonná povinnosť na uloženie, to na základe § 23 odst. 2, písm. a) ZOOÚ.

Rovnako môžete uplatniť svoje právo na výmaz osobných údajov, a to v prípade, keď dôjde k odvolaní Vášho súhlasu (§ 23 odst. 2, písm. b) ZOOÚ), podanie námietok proti spracovaniu osobných údajov (§ 23 odst. 2, písm. c) ZOOÚ), pripadne je to vyžadované pro splnenie zákonnej povinnosti, osobitého predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 23 odst. 2, písm. e) ZOOÚ), pripadne na základe § 23 odst. 2, písm. f) ZOOÚ.

Výše uvedené neplatí v prípadoch podľa § 23 odst. 4 ZOOÚ, kedy sa jedná skôr o prípady a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) ZOOÚ, d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo e) na uplatnenie právneho nároku. 

 1. Súbory cookie 

Ako spravovať vaše preferencie pre súbory cookie ALEBO odvolať váš súhlas 

Svoj súhlas môžete odvolať alebo vzniesť námietku („opt-out“) s umiestnením akýchkoľvek súborov cookie úpravou nastavenia súborov cookie v našom banneri pre súhlas, ktorý je prístupný prostredníctvom Nastavenia súhlasu cookie.  

5.1. Súbory cookie a sledovacie technológie 

JDE a naši tretí partneri využívajú súbory cookie a podobné technológie, ako sú pixely, tagy, webové majáky a podobné technológie („súbory cookie“), a ďalšie identifikátory, aby sme vám poskytovali tie najlepšie služby a optimalizovali výkon našej internetovej stránky. Tieto súbory cookie nám tiež môžu pomáhať zapamätať si vaše preferencie, porozumieť interakcii používateľov a tiež personalizovať naše internetové stránky a marketingovú komunikáciu.  

Upozorňujeme, že použitie obsahu a funkcií tretích strán môže spôsobiť, že budú vaše údaje spracovávané mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách, ako sú napríklad USA, existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, že by vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. 

Pokiaľ využívame poskytovateľov alebo spolupracujeme s tretími stranami v krajinách mimo EÚ alebo EHP bez zodpovedajúcej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas so spracovaním na základe § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ, bude prenos do tejto krajiny mimo EÚ/EHP založený podľa § 48 odst. 2 a 3 ZOOÚ § 48 odst. 1 ZOOÚ. 

Viac informácií o našom používaní súborov cookie a o využívaní externých partnerov a/alebo poskytovateľov, s ktorými spolupracujeme, je k dispozícii v časti Informácie o súboroch cookie nižšie. 

5.2. Informácie o súboroch cookie 

Aktualizované informácie o súboroch cookie a príslušných dodávateľoch sú k dispozícii v banneri pre súbory cookie.   

5.2.1. Úplne nevyhnutné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie internetovej stránky a v našich systémoch nemôžu byť vypnuté. Obvykle sa nastavujú len v reakcii na vami vykonané akcie, ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vypĺňanie formulárov. Môžete nastaviť svoj prehliadač, aby tieto súbory cookie blokoval alebo aby pred nimi varoval, ale niektoré časti internetovej stránky už nebudú fungovať.  

Tieto súbory cookie obvykle neukladajú žiadne osobné údaje. Vo výnimočných prípadoch, keď tieto súbory cookie umožňujú odkaz na konkrétnu osobu, je spracovanie založené na legitímnom záujme.  

 

Súbor cookie / poskytovateľ

Účel

Lehota uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov

One Trust 

One Trust 

Údaje uložené na obdobie 1 roka – alebo – kratší čas, ak budú súbory cookie vymazané zo zariadenia, alebo bude odvolaný súhlas. 

Spracovanie v rámci EÚ/EHP  

Google USA 

Poskytnutie programu Google Tag Manager, ktorý uľahčuje správu tagov na sledovanie, analýzu stránok, opakovaný marketing a pod.  

Google Tag Manager nezhromažďuje, neukladá, neuchováva ani nezdieľa žiadne informácie o návštevníkoch.  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

 

5.3. Funkčné súbory cookie 

Funkčné súbory cookie umožňujú našej internetovej stránke zapamätať si vašu voľbu a zlepšiť rýchlosť reakcie a účinnosť pomocou ukladania niektorých často používaných informácií. Pomáhajú napríklad zapamätať si nastavenie vášho displeja (napr. jazyk, veľkosť písma), obsah vášho nákupného košíka, ukladať vaše prihlasovacie údaje, bezchybne prispôsobiť internetovú stránku vášmu zariadeniu alebo si zapamätať hľadaný výraz či filter, ktorý používate.  Môžete si vybrať, že niektoré súbory cookie nepovolíte; tým však môžete ovplyvniť funkčnosť stránky a služby, ktoré môžeme poskytovať. 

Právnym základom je váš súhlas podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ, alebo prípadne náš legitímny záujem dle § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ. 

 

Súbor cookie / poskytovateľ

Účel

Lehota uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov 

Amazon 

AWSALBCORS 

Tento súbor cookie spravuje AWS a používa sa na vyrovnanie zaťaženia. 

7 dní 

Súbory cookie AWSALB sú zašifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie. 

Amazon 

AWSALB 

Program na vyvažovanie zaťaženia aplikácií AWS ELB 

7 dní 

Súbory cookie AWSALB sú zašifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie. 

 

5.4. Analytické súbory cookie  

Tieto súbory zhromažďujú súhrnné informácie o tom, ako používame našu internetovú stránku. Používame ich na analýzu webu, na rozpoznávanie a meranie vracajúcich sa návštevníkov, pomáhajú nám zlepšovať našu on-line ponuku a taktiež testovať rôzne dizajnové nápady pre konkrétne stránky. Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukázať, aká účinná je naša reklama a ďalej prispievajú k relevantnejšiemu cieleniu marketingu a zlepšenie vašich skúseností.  

Funguje to tak, že môžeme ukladať dočasné súbory cookie a/alebo súbory cookie relácie na vašom koncovom zariadení, ku ktorému máme prístup, aby sme mohli rozpoznať váš prehliadač alebo zariadenie (napr. odtlačok prehliadača alebo vašu neskrátenú IP adresu).  

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ, pokiaľ udelíte súhlas pomocou nášho banneru pre súhlas, ktorý je prístupný z Nastavenia súhlasu cookie.   

Kde to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, vykonáva sa toto spracovanie údajov na základe nášho legitímneho záujmu podľa § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ alebo iných platných miestnych predpisov.  Toto spracovanie môžete kedykoľvek zakázať pomocou nášho banneru pre súbory cookie. 

Niektoré z týchto analytických súborov cookie môžu byť uložené tretími spoločnosťami nachádzajúcimi sa v USA, ako vidíte v tabuľke nižšie. Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ  vo spojení s § 48 ZOOÚ našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google, Facebook, YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA.  Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií JDE (len maloobchod).  

Tretí poskytovateľ

Nástroje

Maximálna lehota uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov

Google Ireland Limited / Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 mesiacov 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 mesiacov  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

 

5.5. Reklamné súbory cookie a sledovacie technológie 

Tieto súbory cookie používame, aby sme zobrazovali relevantnú reklamu podľa profilu vašich záujmov. Môžu byť nastavené našimi reklamnými partnermi pomocou našej stránky. Reklamné súbory cookie priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, vám zobrazovaná reklama bude menej cielená. 

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ.  

Používame tiež technológie sledovania naprieč zariadeniami, ktoré nám pomáhajú vykonávať marketingové analýzy, vytvárať individuálne cieľové skupiny a zobrazovať vám cielenú reklamu na iných internetových stránkach na základe vašej návštevy našich internetových stránok.   

Nezodpovedáme za to, že tretie strany nevykonajú vašu požiadavku na zákaz. 

Čo to znamená sledovanie naprieč zariadeniami? 

Pokiaľ sa svojimi používateľskými údajmi prihlásite k tretiemu poskytovateľovi, možno vzájomne prepojiť príslušné identifikačné znaky rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Pokiaľ napríklad tretí poskytovateľ vytvoril jedinečný identifikátor pre každý notebook, stolový osobný počítač, smartfón alebo tablet, ktorý používate, môžu byť tieto jednotlivé identifikátory vzájomne prepojené, hneď ako sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásite k službe tretej strany. To umožňuje tretiemu subjektu zacieliť naše reklamné kampane na viacerých zariadeniach. 

 

Behaviorálna reklama  

Používame tiež technológiu na pochopenie a mapovanie vašich záujmov o naše produkty / sledujeme váš záujem o naše produkty. Môžeme tak zisťovať, čo vás najviac priťahuje, takže môžeme naše ponuky čo najviac personalizovať. To môže zahŕňať správanie pri prehliadaní internetu, aby sme vytvorili reklamy s odporúčanými produktmi, o ktorých sme presvedčení, že najlepšie súvisia s položkami, ktoré ste si mohli prehliadať na našej internetovej stránke. Tieto reklamy sú potom umiestnené/zobrazované na ďalších internetových stránkach, ktoré môžete navštíviť, typicky stránky so spravodajstvom, videami a blogmi. Tento proces sa nazýva behaviorálna reklama, a napriek tomu, že sa reklamy zdajú byť individuálne prispôsobené vám, údaje vychádzajú z anonymných analytických dát a náhľadov, ktoré sú dočasne uložené. 

Niektoré z týchto súborov cookie a technológií môžu byť ukladané tretími spoločnosťami z USA, ako vyplýva z tabuľky nižšie. Ak budete súhlasiť s odovzdaním vašich osobných údajov podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ našim dodávateľom či partnerom (napríklad Google, Facebook a YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávneného spracovania alebo prístupu k vašim údajom zo strany miestnych úradov a že nemusíte byť schopní účinne uplatňovať svoje práva v USA.  Svoj súhlas s týmto odovzdaním a spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia svojich súborov cookie prostredníctvom nášho banneru pre cookie, alebo v Centre preferencií JDE. 

 

Tretí poskytovateľ

Nástroje

Účel

Maximálna lehota uloženia

Úroveň ochrany osobných údajov

Facebook (USA a/alebo Írsko) 

Facebook Custom Audience 

Umožňuje nám sledovať činnosti, ktoré ľudia vykonávajú na našich internetových stránkach, aby vytvorili publikum na Facebooku pre vytvorenie cieľových skupín a našli nových potenciálnych zákazníkov / podobné osoby. 

Maximálna lehota, počas ktorej subjekty údajov zostanú v individuálnom publiku z našej internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie, je 180 dní. Po 180 dňoch budú subjekty údajov, ktoré sa nachádzali v individuálnom publiku internetovej stránky, odstránené, pokiaľ znova nenavštívia napr. internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight / DoubleClick / GA Audiences 

DoubleClick Floodlight nám umožňuje sledovať a hlásiť konverzie — činnosti používateľov, ktorí navštívia našu stránku po zobrazení reklamy alebo po kliknutí na ňu — a hlásiť účinnosť kampane. 

 

DoubleClick nám umožňuje optimalizovať reklamu podľa správania na stránke, charakteristík používateľov a záujmov v rámci digitálnej reklamy. Pomáha spravovať digitálne kampane na internetových stránkach a v mobilných zariadeniach. 

 

GA Audiences nám umožňuje vytvoriť publikum v Google Analytics na účely opakovaného marketingu a na oslovenie ľudí, ktorí sa už predtým angažovali pri našich produktoch alebo službách. 

IP adresy sú anonymizované po 9 mesiacoch a dáta v súboroch cookie po 18 mesiacoch. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

YouTube / Google (USA) 

Doručovanie obsahu  

YouTube je platforma na ukladanie a zdieľanie videí vlastnená spoločnosťou Google. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na internetových stránkach, ktoré sú spojované s ďalšími profilovými údajmi z ostatných služieb Google, aby bolo možné zobrazovať návštevníkom internetu cielenú reklamu z celého radu vlastných i cudzích internetových stránok. 

IP adresy sú anonymizované po 9 mesiacoch a dáta v súboroch cookie po 18 mesiacoch. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Tento súbor cookie sa používa ako jedinečný identifikátor na sledovanie prehliadania videí. 

180 dní 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

YouTube / Google (USA) 

YSC 

YouTube je platforma na ukladanie a zdieľanie videí vlastnená spoločnosťou Google. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na internetových stránkach, ktoré sú spojované s ďalšími profilovými údajmi z ostatných služieb Google, aby bolo možné zobrazovať návštevníkom internetu cielenú reklamu z celého radu vlastných i cudzích internetových stránok. 

Relácia 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

Teads Altice International Sarl 

Reklama  

Teads je platforma používaná na filtrovanie zobrazovania reklamy podľa profilu používateľa, ako sú napríklad jeho záujmy, poloha, používané zariadenia alebo obsah stránky, a brániace viacnásobnému zobrazovaniu rovnakej reklamy rovnakému návštevníkovi internetovej stránky.  

12 mesiacov 

Adekvátna – dodávateľ z EÚ  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Hodnotenie a recenzie 

Neobmedzené 

Nie je adekvátna  

úroveň ochrany osobných údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

 

 1. Vložené videá 

Na naše internetové stránky umiestňujeme videá, ktoré sa nenachádzajú na našich serveroch. Aby sme zaistili, že prístup na naše internetové stránky obsahujúce vložené videá automaticky nepovedie k stiahnutiu obsahu tretích strán, zobrazujeme ako prvý krok len lokálne hostované obrázky náhľadov videí. Preto tretí poskytovateľ nezíska žiadne informácie. 

Obsah tretieho poskytovateľa sa stiahne až po kliknutí na obrázok náhľadu. To poskytuje tretej strane informácie o tom, že ste navštívili naše stránky, a údaje o používaní, ktoré sú na tento účel technicky nutné. Tretí poskytovateľ ďalej bude schopný použiť sledovacie technológie. Ďalšie spracovanie údajov tretím poskytovateľom nemôžeme nijako ovplyvniť. Kliknutím na obrázok náhľadu nám udeľujete súhlas so stiahnutím obsahu od tretieho poskytovateľa. 

Vkladanie je založené na vašom súhlase podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ, pokiaľ ste svoj súhlas udelili kliknutím na obrázok náhľadu. Upozorňujeme, že vkladanie mnohých videí spôsobuje spracovanie vašich osobných údajov mimo EÚ či EHP. V niektorých krajinách, ako sú napríklad USA, existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, že by vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. Pokiaľ využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

 

Tretia strana Poskytovateľ

Úroveň ochrany osobných údajov

Odvolanie súhlasu

YouTube / Google (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

Pokiaľ kliknete na obrázok náhľadu, obsah tretieho poskytovateľa sa ihneď stiahne. 

Na odvolanie svojho súhlasu zmeňte svoje nastavenie pomocou nášho banneru podľa časti 3 vyššie  

Vimeo (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajov. Údaje sa odovzdávajú podľa § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ

Pokiaľ kliknete na obrázok náhľadu, obsah tretieho poskytovateľa sa ihneď stiahne. 

Na odvolanie svojho súhlasu zmeňte svoje nastavenie podľa časti 3 vyššie. 

 

 1. Captcha 

Ako ochranu našich internetových formulárov pred automatickými požiadavkami používame systém Google reCAPTCHA od Google LLC. Funkcia captcha vás môže vyzvať, aby ste vykonali konkrétnu akciu, alebo aby ste klikli na určité zaškrtávacie políčka. Akcia používateľa požadovaná v tejto súvislosti a v prípade potreby pohyby myši sa používajú na stanovenie, či akciu vykonáva osoba alebo automatizovaný program. 

Pretože funkciu Captcha poskytuje tretia strana, jej zobrazenie spôsobí stiahnutie obsahu tretej strany. To poskytuje tretej strane informácie o tom, že ste navštívili naše stránky, a údaje o používaní, ktoré sú na tento účel technicky nutné. Ďalšie spracovanie údajov tretím poskytovateľom nemôžeme nijako ovplyvniť. 

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je váš súhlas podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. Použitím našich internetových formulárov chránených funkciou reCAPTCHA vyjadrujete svoj súhlas. Na týchto stránkach sa zobrazí príslušný indikátor. 

Upozorňujeme, že použitie funkcie Captcha môže spôsobiť, že vaše údaje budú spracovávané mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, že by vás informovali, alebo vám umožnili vykonať právne kroky. Pokiaľ využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ.

 

 1. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí 

8.1. Zásuvné moduly 

Na našej internetovej stránke môžeme povoliť použitie zásuvných modulov sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Avšak z dôvodov ochrany osobných údajov začleňujeme zásuvné moduly týchto sociálnych sietí ako neaktívne. Preto keď navštívite naše internetové stránky, nebudú sa do služieb sociálnych sietí prenášať žiadne údaje, pokiaľ neaktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete kliknutím na obrázok náhľadu alebo ikonu pripojenú k požadovanej platforme sociálnych sietí.  

Ak kliknete na zásuvný modul, platforma sociálnych sietí dostane informácie o vašej návšteve našich internetových stránok. To sa deje bez ohľadu na to, či ste si zaregistrovali účet v príslušnej službe sociálnych sietí. Ak budete prihlásení, bude možné údaje priamo priradiť k vášmu profilu na sociálnej sieti. Tieto informácie sa môžu taktiež použiť na vytváranie používateľských profilov s využitím vašich údajov a použiť ich na personalizovanú reklamu. 

JDE nezodpovedá za zásady ochrany súkromia a/alebo postupy tretích subjektov. Pri aktivácii alebo prepojení s inou internetovou stránkou alebo platformou by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke alebo platforme.  

Právny základ začlenenia je váš súhlas podľa § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ, pokiaľ ste ho udelili kliknutím na obrázok náhľadu. Upozorňujeme, že vkladanie mnohých zásuvných modulov sociálnych sietí spôsobuje spracovanie vašich osobných údajov mimo EÚ či EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že úrady môžu mať z dôvodu bezpečnosti a dohľadu prístup k údajom bez toho, že by ste boli informovaní alebo mali právo na odvolanie.  

Pokiaľ využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas, bude prenos do tretej krajiny založený na § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

Ak si už nebudete želať, aby boli vaše osobné údaje spracovávané pomocou aktívnych zásuvných modulov sociálnych sietí, môžete zabrániť budúcemu spracovaniu kliknutím na obrázok náhľadu alebo na príslušný zásuvný modul sociálnej siete.  

8.2. Stránky sociálnych sietí 

JDE a poskytovateľ platformy sociálnej siete (poskytovateľ platformy) spoločne zodpovedajú ako správcovia údajov za činnosti spracovania súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Poskytovateľ platformy primárne určuje účel a prostriedky činností na spracovanie, čo môžeme ovplyvniť len v obmedzenom rozsahu. V rozsahu, v akom môžeme ovplyvniť alebo nastaviť parametre týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, prijmeme v rámci našich možností opatrenia, aby sme zaistili, že poskytovateľ platformy spracuje vaše osobné údaje v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkujeme tieto stránky sociálnych sietí: 

– Twitter: [https://twitter.com/  
– Facebook: [https://www.facebook.com/ 
– YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
– Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
– Instagram: [https://www.instagram.com 
– Snapchat: https://www.snap.com 
– LinkedIn: https://www.linkedin.com 
– TikTok: https://www.tiktok.com 

 

Niektoré z týchto platforiem sociálnych sietí sa nachádzajú mimo EÚ alebo EHP, a preto v ich prípade existuje riziko, že úrady krajín neprináležiacich do EÚ alebo EHP získajú prístup k vašim osobným údajom kvôli bezpečnosti a sledovaniu bez toho, že by ste o tom boli informovaní alebo mali právo na odvolanie. Pokiaľ sa tieto platformy nachádzajú v tretích krajinách bez adekvátnej úrovne ochrany a vy udelíte súhlas so spracovaním, bude prenos do tretej krajiny založený na § 51 odst. 1, písm. a) ZOOÚ. 

8.2.1. Spracovanie údajov zo sociálnych sietí 

Údaje, ktoré poskytujete priamo na našich stránkach sociálnych médií, ako sú komentáre, videá, obrázky, lajky, tweety atď., zverejňuje platforma sociálnych médií. Naše spracovanie je založené na § 13 odst. 1, písm. a) ZOOÚ a zároveň aj § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ, čo sa vzťahuje na spracovanie vykonávané v našom legitímnom záujme. 

V rámci tohto spracovania môžeme: 

 • komunikovať s vami na platforme sociálnej siete; 
 • zdieľať váš obsah na akejkoľvek stránke našich sociálnych sietí a taktiež na našej internetovej stránke; 
 • umožniť vám účasť na súťažiach a/alebo žrebovaniach. 

8.2.2. Spracovanie osobných údajov poskytovateľom platformy sociálnej siete 

Na našich internetových stránkach využívame niekoľko platforiem a funkcií sociálnych sietí. Predovšetkým používame Facebook Connect, čo je aplikácia s jednotným prihlasovaním, ktorá umožňuje interakciu používateľov na iných internetových stránkach prostredníctvom ich facebookových účtov.  

Poskytovateľ platformy sociálnej siete používa metódy internetového sledovania. Internetové sledovanie môže prebiehať nezávisle od toho, či ste alebo nie ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnej siete. Metódy internetového sledovania platformy sociálnej siete nanešťastie nedokážeme ovplyvniť ani obmedziť. 

Upozorňujeme, že poskytovateľ platformy môže použiť váš profil a údaje o správaní, aby vyhodnotil, okrem iného, vaše zvyklosti, osobné vzťahy a preferencie. Spracovanie vašich osobných údajov poskytovateľom platformy nemôžeme nijako ovplyvniť. 

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich analýze vykonávaných sociálnymi sieťami a rovnako o vašich možnostiach úpravy nastavenia a ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. 

 

 1. Zabezpečenie údajov 

Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje čo najkomplexnejšie chránili pred neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia zahŕňajú postupy šifrovania používané na našich internetových stránkach. Vaše osobné údaje budú prostredníctvom internetu a pomocou šifrovania TSL prenesené z vášho počítača na náš server a naopak. 

To zistíte podľa symbolu zámku v stavovej lište vášho prehliadača a v riadku adresy začínajúcej na https://. 

 

 1. Vaše práva ako subjektu údajov 

ZOOÚ vám ako subjektu údajov priznáva niektoré práva vrátane: 

Práva

Vysvetlenia

Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 ZOOÚ) 

Máte právo získať potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; pokiaľ áno, máte právo byť o týchto osobných údajoch informovaní a dostať informácie uvedené v § 21 ZOOÚ. 

Právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ) 

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a s prihliadnutím na účely spracovania máte právo na neodkladné doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

Právo na výmaz osobných údajov (§ 23 ZOOÚ) 

Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, pokiaľ existuje jeden z dôvodov uvedených v § 23 odst. 2 ZOOÚ. Tyto sa neuplatni, aplikuje-li sa § 23 odst. 4, písm. a) až e) ZOOÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ)

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 24 odst. 1, písm. a) až d) ZOOÚ, napr. ak podáte námietku týkajúcu sa spracovania.  

Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 ZOOÚ) 

V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v § 21 ZOOÚ vo spojení s § 2 ZOOÚ, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo požiadať o odovzdanie týchto údajov tretej strane. 

Právo na odvolanie súhlasu (§ 14 odst. 3 ZOOÚ) 

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas s používaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa § 14 odst. 3 ZOOÚ. Upozorňujeme, že toto odstúpenie platí len do budúcna. Spracovanie, ku ktorému došlo pred odvolaním, tým nebude dotknuté. 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 ZOOÚ) 

Ak budú osobné údaje zhromažďované na základe § 13 odst. 1, písm. f) ZOOÚ (spracovanie osobných údajov na účel našich legitímnych záujmov) alebo podľa § 13 ods. 1 písm. c), d) a e) ZOOÚ (spracovanie osobných údajov na účely ochrany verejných záujmov alebo pri výkone verejnej moci), môžete mať právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu kvôli dôvodom vyplývajúcim z vašej konkrétnej situácie. Potom už osobné údaje nebudeme spracovávať, pokiaľ nebudú existovať závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ budú údaje stále nutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade (§ 100 ZOOÚ) 

Podľa § 100 odst. 1 vo spojení s odst. 3 ZOOÚ ste oprávnení podať sťažnosť na dozornom úrade, ak budete presvedčení, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje predpisy ochrany osobných údajov. Toto právo môže byť vykonané predovšetkým na dozornom úrade v členskom štáte vášho trvalého bydliska, pracoviska alebo miesta podozrivého z porušenia predpisov. 

 

Výkon vašich práv 

Vyššie uvedené práva môžete vykonať tým, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených v tiráži našej internetovej stránky s údajmi o spoločnosti, alebo na e-mailovej adrese privacy@JDEcoffee.com

Môžete taktiež kontaktovať našu službu zákazníkom alebo spotrebiteľom na miestnom telefónnom čísle a miestnej e-mailovej adrese uvedenými na internetovej stránke

 

 1. Kontaktné údaje nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov 

Náš hlavný pracovník pre dodržiavanie predpisov a externý pracovník pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii, aby poskytli ďalšie informácie o ochrane osobných údajov. 

Hlavný pracovník JDE pre dodržiavanie predpisov 
privacy@JDEcoffee.com   

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Brémy, Nemecko 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com